Terma dan Syarat-syarat

1. Privasi Maklumat Peribadi

Kami menghormati privasi data peribadi (“Maklumat Peribadi”) setiap ahli kelab dan akan melindungi data ini sebaik mungkin. Kami akan berusaha untuk memberi khidmat pengguna yang selamat dan terjamin. Polisi ini dirumuskan mengikut Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 (“Akta”), yang menyatakan bagaimana Maklumat Peribadi anda dikumpul dan diguna serta pilihan- pilihan yang anda punyai berkenaan Maklumat Peribadi anda. Berikut adalah cara-cara pengumpulan dan penyebaran yang digunakan.

a. Tujuan pengumpulan Maklumat Peribadi

Maklumat Peribadi yang anda sediakan secara sukarela akan di proses untuk tujuan-tujuan berikut (“Tujuan-tujuan”):
 Untuk melengkapkan transaksi, mengurus dan mengesahkan keahlian anda
 Untuk tujuan pemasaran secara langsung kepada anda
 Untuk memahami dan menganalisis keperluan dan kemahuan anda
 Untuk membangunkan, meningkatkan, memasarkan dan menyediakan produk dan servis untuk memenuhi keperluan anda
 Untuk menyebarkan berita mengenai aktiviti-aktiviti terkini, promosi, hak-hak istimewa dan pelbagai inisiatif kelab ini
 Untuk membolehkan anda menyertai promosi dan aktiviti-aktiviti terkini
 Untuk memperbaiki taraf perkhidmatan kami
 Untuk memberi respons kepada segala permintaan dan aduan

Walaupun butir-butir perincian dalam Maklumat Peribadi akan berbeza-beza mengikut tujuan tertentu sama ada melalui internet atau tidak, kami kebiasaannya akan mengumpul Maklumat Peribadi berikut daripada atau berhubung dengan anda:
 Nama
 Nombor kad pengenalan
 Tarikh lahir
 Jantina
 Bangsa
 Kewarganegaraan
 Alamat kediaman
 Pekerjaan
 Alamat tempat kerja
 Emel
 Nombor telefon
 Pendidikan yang tertinggi
 Nama pasangan
 Nama anak-anak

b. Penyimpanan dan pengekalan data peribadi

Maklumat Peribadi anda akan disimpan dalam bentuk salinan di dalam pejabat kami atau disimpan di dalam server-server komputer yang terletak di Malaysia dan akan dioperasikan oleh kami atau pembekal perkhidmatan kami. Mana-mana Maklumat Peribadi yang diberikan oleh anda akan ditahan oleh pihak kelab selama tempoh yang diperlukan untuk memenuhi Tujuan-tujuan yang dinyatakan di (1a) di atas atau sebagaimana yang dikehendaki untuk memenuhi undang-undang kawal selia, keperluan perakaunan dan untuk melindungi kepentingan kami.

c. Perubahan dalam Polisi Peribadi

Kami berhak untuk mengubah Polisi Peribadi ini dari masa ke semasa tanpa pengumuman terlebih dahulu. Kami menasihati anda agar kerap memeriksa Polisi Peribadi ini.

2. Kebenaran

Kelab ini akan menggunakan Maklumat Peribadi anda hanya untuk tujuan-tujuan yang penting dan hanya dengan kebenaran anda.

Untuk ahli-ahli, ia adalah berkenaan dengan penerimaan pengumpulan dan pungutan, penggunaan dan/atau pendedahan semua Maklumat Peribadi oleh kami dengan tujuan anda melanggan dan menjadi ahli kelab ini.

Untuk individu-individu/tetamu lain, kami akan mengumpul maklumat anda semasa pendaftaran dan aktiviti-aktiviti di kelab. Maklumat anda hanya akan digunakan untuk tujuan- tujuan yang sah.

Kami hanya menyimpan Maklumat Peribadi selama tempoh yang diperlukan untuk memenuhi tujuan-tujuan tertentu. Kami menyimpan Maklumat Peribadi anda mengikut garisan panduan kelab, prosedur-prosedur dan prinsip-prinsip yang selaras dengan undang-undang yang dipergunakan.

Kami mungkin mendedahkan Maklumat Peribadi anda jikalau terpaksa mengikut undang- undang atau pihak berkuasa yang berwibawa.

Selain yang tertera di atas, dari semasa ke semasa kami mungkin akan mengusahakan inisiatif- inisiatif tertentu dengan syarikat-syarikat/organisasi yang terpilih (diluar kelab ini) untuk berkongsi peluang dengan anda. Sekiranya terdapat peluang, kami akan memberitahu anda semasa inisiatif ini bahawa jikalau anda memilih untuk mengemukakan Maklumat Peribadi anda, ianya hanya akan dikongsikan dengan syarikat atau organisasi terpilih setelah mendapat persetujuan anda terdahulu.

Seperti yang dinyatakan di atas, syarikat/organisasi akan dikemukakan kepada anda untuk pemilihan yang bernas sebelum maklumat anda dikongsikan kepada mereka. Jika anda bersetuju untuk berkongsi maklumat dengan syarikat/organisasi lain, cara mereka menggunakan atau memproses Maklumat Peribadi anda adalah diluar kawalan kami. Kami

menggalakkan anda supaya memeriksa laman web dan polisi peribadi serta terma dan syarat- syarat mereka sebelum anda memberi sebarang Maklumat Peribadi.

Melanggan: Kami di Sarawak Club tidak akan menggunakan Maklumat Peribadi untuk tujuan yang tidak dinyatakan terlebih dahulu, melainkan kami sudah mendapat kebenaran anda atau maklumat tersebut dikehendaki disisi undang-undang.

Persetujuan untuk memberi Maklumat Peribadi anda bukanlah untuk kami menjual apa-apa servis kepada anda, tetapi untuk tujuan yang sah dan benar sahaja.

Berhenti Melanggan: Pada bila-bila masa sahaja, anda berhak menarik balik persetujuan anda dengan kami untuk pengumpulan, penggunaan dan penyebaran (pemprosesan umum) Maklumat Peribadi anda. Ini boleh dibuat dengan menelefon atau emel pejabat pentadbiran kami seperti yang tertera di seksyen 4 dokumen ini.

3. Kesahihan Maklumat

Anda bertanggungjawab memberitahu kami jikalau terdapat perubahan terhadap Maklumat Peribadi anda. Ini adalah untuk memastikan maklumat anda adalah terkini dan tepat.

Sebagai ahli, anda juga berhak untuk mengambil kembali data atau Maklumat Peribadi anda yang ada di dalam simpanan kami.

4. Pejabat Pentadbiran

Sila hubungi kami jika anda mempunyai sebarang pertanyaan.

Tel: 082-242299 Isnin – Jumaat (8.30 pagi – 5.00 petang), Sabtu (8.30 pagi – 1.00 tengah hari) tidak termasuk cuti-cuti umum
Emel: membership@thesarawakclub.com | pr@thesarawakclub.com

Perhatian. BAHAN MATERIAL YANG TERKANDUNG DI DALAM DOKUMEN INI ADALAH DINYATAKAN “SEADANYA” DAN TANPA SEBARANG WARANTI YANG DINYATAKAN ATAU TERSIRAT SETAKAT MANA YANG DIBENARKAN MENGIKUT UNDANG-UNDANG. ANDA BERSETUJU UNTUK MEMPERTAHANKAN, MENANGGUNG RUGI DAN MEMEGANG KELAB DAN MANA-MANA PIHAK BERKAITAN SEBAGAI TIDAK BERSALAH DALAM APA JUA TUNTUTAN (TERMASUK, TETAPI TIDAK TERHAD KEPADA, TUNTUTAN FITNAH, MEMPERKECILKAN PERNIAGAAN, PELANGGARAN HARTA INTELEK DAN PERIBADI) DAN SEGALA KERUGIAN TERMASUK YURAN PEGUAM YANG BERPUNCA DARIPADA PERMOHONAN ANDA ATAU AKAUN ANDA.